Home Theater Center
مرکز بررسی سیستم های صوتی و تصویری

تحلیل ها

Sonus Faber Olympica II + McIntosh

Sonus faber Olympica II

لیست کامپوننت ها:

Sonus faber Olympica II

Mcintosh MCT450 CD

Mcintosh C47

Mcintosh MC301

ساخت آمپلی فایر McIntosh MC275

بخشی از برنامه "چه طور و چه گونه"

جعبه گشایی SVS PB16-Ultra

SVS PB16-UltraSVS PB16-Ultra inside

سالن فیلارمونی الب هامبورگ

فیلارمونی الب هامبورگ