پيكسل سوخته!

  • پرینت

یک اصطلاح اشتباه که در بین مردم در مورد نمایشگرهای TFT-LCD رواج داره پيكسل سوخته است, در اينجا خيلي كوتاه در اين مورد توضيح ميدم.

 TFT thin film transistor  LCD  liquid crystal display

گاهي در نمايشگرهاي LCD در تصاوير سفيد نقطه هاي سياه ديده ميشه و در تصاوير سياه نقاط سفيد به اين نقاط پيكسل سوخته گفته ميشه! كه اشتباه است.

در نمايشگرهاي LCD  ميزان نور دهي به هر پيكسل توسط يك ترانزيستور و خازن الكتريكي كنترل مي شود, بسته به ميزان روشنايي تصوير ترانزيستور خازن مربوط به خود را شارژ ميكند و ملوكولهاي كريستال مايع با شارژ الكتريكي كه توسط خازن صورت ميگيرد از هم باز شده و اجازه عبور نور را مي دهند.

 جريان الكتريكي بسته به ميزان تيرگي و روشنائي تصوير متفاوت است.

به دليل اينكه هر ترانزيستور وظيفه نور دهي به يك پيگسل را دارد در مواردي اين ترانزيستور در زمان عبور جريان مي سوزد و مدار جريان دهي به خازن باز مي ماند در نتيجه خازن مربوط به يك پيگسل هميشه در حالت شارژ باقي مانده و مجراي نور دهي باز مي ماند.

در اين حالت در تصاوير تيره يك نقطه روشن كه همان پيكسل است ديده مي شود.

در مواردي كه نقاط تيره در تصاوير روشن ديده مي شود ترانزيستور در زمان عبور جريان مي سوزد اما مدار الكتريكي قطع مي شود و هيچ ولتاژي از ترانزيستور براي شارژ خازن عبور نميكند و هميشه مجراي عبور نور به پيگسل بسته مي ماند, در نتيجه پيكسلي كه نور دريافت نميكند در تصاوير روشن بصورت نقطه اي تيره ديده مي شود.